İslami Eğitim

Gümüşhânevî Dergâhı' ndaki Hadis Geleneği

İslami Eğitim/Gümüşhânevî Dergâhı' ndaki Hadis Geleneği => 19. Asrın büyük muhaddislerinden, Muhaddisîn-i Rûm ve Hâtimetü’l-Muhaddisîn[30] lakaplı Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî (v. 1893), tekkesi ve

Gönderen Konu: Gümüşhânevî Dergâhı' ndaki Hadis Geleneği  (Okunma sayısı 2487 defa)

İlahiyat

 • Grup İlahiyat
 • Onursal Üye
 • *
 • İleti: 2284
 • Rep Puanı: 63
: Aralık 09, 2007, 04:12:07 ÖS
19. Asrın büyük muhaddislerinden, Muhaddisîn-i Rûm ve Hâtimetü’l-Muhaddisîn[30] lakaplı Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî (v. 1893), tekkesi ve talebeleriyle hadis ilmini ihyâda önemli bir vazife görmüş, an’anevî bir hadis eğitiminin öncüsü olmuştur. O ve yolundan gidenler, Peygamber (s)’in sünnetini harfiyyen yerine getirmeğe gayret etmişlerdir.

     Hadis tahsilini Osmanlı medreselerinde yapan Gümüşhânevî, şeyhi Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî (v. 1858)’nin Ayasofya Camii’ndeki hadis derslerine devam etmiştir.[31] El-Ervâdî’nin vefatının ardından 1858’de, daha sonra kendi nisbesiyle anılacak olan Gümüşhânevî Dergâhı’nın başına geçmiştir. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin (v. 1826) İstanbul halifelerinde mutlaka bulunmasını istediği şartlara uyarak, Hâlidîlerin İstanbul’daki en kıdemli halifesi olan Abdulfettah Efendi’nin 1864’de vefatına kadar tarikat neşrinden ziyade ilmî çalışmalarla iştigâl etmiş, başta hadis olmak üzere birçok alanda eser telif etmiştir.[32]

     Gümüşhânevî, müridlerininin terbiyesinde ilim tahsiline önem vermiş, bunun için öncelikle Peygamber (s)’in sünnetinin ve hadislerinin öğretilmesine ağırlık vermiştir. Gümüşhânevî’ye göre: “Nasıl ki peygamberlere, düşmanlarını ihmal edip onların hayrını istememek uygun düşmezse, hadisçiye ve sünnetleri nakledene de onları sadece dostuna nakledip düşmanını mahrum etmesi uygun düşmez. Şu halde sünneti bilen kimsenin, en büyük ihtimamı, hadisleri yaymaya vermesi gerekir.”[33] Bu anlayıştan hareketle olmalıdır ki, Gümüşhânevî hadis öğretimine özel bir önem vermiş ve hadisle alâkalı eserler kaleme almıştır.[34]

     Gümüşhânevî, müridlerin terbiyesi için Râmûzü’l-Ehâdis isimli hadis koleksiyonunu derlemiştir. Râmûzü’l-Ehâdis, her hadis metninin ilk kelimesi esas alınarak alfabetik olarak sıralanmış hadislerden oluşmaktadır. Her hadis metninin sonunda hadisin alındığı kaynak, ravi ve bazen de hadisin sıhhati hakkında bilgi verilmiştir.

     Gümüşhânevî’nin, az sözle çok mânâ veren, ezberlenmesi kolay, vecîz ve alimlerce muteber 7101 hadisi bir araya getirmesiyle oluşan bu eser[35] iki bölümden oluşmaktadır: İlk bölüm 6400 hadisi ihtiva etmektedir. İkinci bölüm ise Peygamber Efendimiz’in evsaf ve şemâilini anlatan 701 hadisten oluşmaktadır. Gümüşhânevî, bu eseri, 125’i aşkın kaynağa müracaat ederek hazırladığını bizzat kendisi ifade etmektedir.[36]

     Râmûzü’l-Ehâdis’te, bizzat Gümüşhânevî tarafından hükmü beyan edilen, 10 mevzû, 130 mürsel ve 70 zayıf hadise rastlanmaklatır.[37] Fakat eserdeki hadisler incelendiğinde daha çok sayıda zayıf ve mevzû rivayetin yer aldığı görülmektedir. Gümüşhânevî, eserinde yer verdiği zayıf veya mevzû hadislerle birlikte, aynı mânâyı teyid eden birkaç sahih hadisi altalta vermiştir. Böylece Gümüşhânevî, isnad bakımından sahih olmasa bile mânâ bakımından doğru olduğu kanaatine vardığı bu hadislerden müridlerinin de istifade edebileceğini düşünerek eserinde yer vermiştir.[38]

     1858’de irşad vazifesini almasıyla birlikte Râmûzü’l-Ehâdis’i neşreden Gümüşhânevî, haftalık sohbetlerinde bu eserinin açıklama ve yorumlarını yaparak, eserin şerhi olan Levâmiu’l-Ukùl’ü meydana getirmiştir.[39] Levâmiu’l-Ukùl’ün yazımını, 1864’de başlayıp 1875’de bitirmiştir.[40] Gümüşhânevî, hadis alanında bu eserlerin dışında, Garâibü’l-Ehâdis, Letâifü’l-Hikem (Garâibü’l-Ehâdis’in şerhi) ve Hadîs-i Erbaîn isimli eserleri telif etmiştir.

     Tarikat neşrine, irşad vazifesini aldıktan altı yıl sonra 1864’de başlayan Gümüşhânevî, haftalık sohbetlerinde umûmiyetle Râmûzü’l-Ehâdis’i okuyup, buradaki hadislerle ilgili açıklama ve yorumlar yapmıştır. Kaynaklarda, zaman zaman sohbet ve derslerine, Sultan Abdulmecîd, Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid gibi devlet ricâlinin de devam ettiği rivayet edilmektedir.[41]

     Tebliğ ve irşâd çalışmalarını ömrü boyunca her durumda sürdüren Gümüşhânevî, bizzat katıldığı 93 Harbi’nde de savaşın hafiflediği ve durakladığı bir sırada Of’a giderek Ramazan ayı boyunca 280’i aşkın talebeye Râmûzü’l-Ehâdis okutmuştur.[42] Savaşın ardından ikinci hac yolculuğuna çıkan Gümüşhanevî’nin Mekke ve Medine’de hadis dersleri verdiği ve hac dönüşünde üç yıldan fazla kaldığı Mısır’da Râmûzü’l-Ehâdis okuttuğu rivâyet edilmektedir.[43]

     Gümüşhânevî’nin Mısır’da kaldığı süre içersinde kendisinin yerine Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi (v. 1911) vekâlet etmiştir. Gümüşhanevî’nin dönüşünü müteakip Geyve’ye gönderilen Hasan Hilmi Efendi, burada inşâ ettirdiği medrese ve tekkede hadis okutarak tarikat neşrine devam etmiştir.[44] Gümüşhânevî’nin vefatından sonra Hasan Hilmi Efendi de şeyhi gibi dergâhta hadis ilmi ile iştigâli esas almış, tekkenin el kitabı niteliğindeki Râmûzü’l-Ehâdis’i senede iki defa hatmetmeyi adet haline getirmiştir.[45] Daha sonra şeyhliğe geçen Safranbolulu İsmâil Necâti Efendi (v. 1919), tebliğ ve irşâd vazifesinde hadis dersleri vermeğe devam etmiş, Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi’nde hadis müderrisliği yapmıştır.

     İsmâil Necati Efendi’nin ardından vazifeyi devralan Buhârî hafızı Ömer Ziyâüddin Efendi (v. 1920) de Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi’nde hadis müderrisliği yapmıştır. Hem Kur’an-ı Kerim hem de Buhârî hafızıdır.[46] Hadis alanında, Zübdetü’l-Buhârî, Zevâdiu’z-Zebîdî, Zübdetü’l-Buhârî Tercümesi, Sünenü’l-Akvâli’n-Nebeviyye mine’l-Ehâdîsi’l-Buhâriyye ve Es’ile ve Ecvibe fî İlmi Usûli’l-Hadîs isimli eserleri telif etmiştir.

     Ömer Ziyâüddîn-i Dağıstânî’nin vefatından sonra postnişîn olan Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi (v. 1926) de hadis eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiş, her sene bir kere hatim etmek üzere Râmûzü’l-Ehàdîs okutmuştur.[47] Yeni Cami’de hadis okuttuğu rivâyet edilen Mustafa Feyzi Efendi, son halvetinde, Serezli Hasib Efendi, Kazanlı Abdülaziz Efendi ve Bursalı Mehmed Zâhid Kotku’yu da yanına alarak yetiştirmiştir.[48]

     Dağıstânî’den sonra başa geçen Hacı Hasib Efendi (v. 1949), Bayezit Camii’nde, Çarşamba günleri öğle namazından sonra Râmûzü’l-Ehâdîs okutmuştur. Bayezit Camii’ndeki Hünkâr Mahfili altında mürşidi Mustafa Feyzi Efendi hadis okuttuğu için, teberrüken burada da hadis okutan Hasib Efendi, hocasına olan bağlılığı dolayısıyla 84 yaşında ve hasta olmasına rağmen, Cağaloğlu’ndan umumiyetle yürüyerek bu hadis dersine gelmeğe devam etmiştir.[49]

     Hasib Efendi’den sonra makam-ı irşâda geçen Abdülaziz Bekkine (v. 1952), evini bir ilim meclisi haline getirerek, kapısını günün her saatinde talebelerine açmıştır. Abdülaziz Bekkine, bir yazısında dile getirdiği, “Hakka kulluğunu idrak eden kimseye halka hizmet borç olur.”[50] anlayışından hareketle kendini halka hizmete vermiş, gece gündüz demeden her zaman cemaati ve ihvanıyla beraber olmuş, onların eğitimleri için bütün ömrünü harcamıştır. Abdülaziz Bekkine’nin bazen 24 saat hiç durmadan sohbet ettiği, odasında ışık yandığı müddetçe, gecenin her saatinde zili çalınıp içeri girilebildiğini[51], gecenin geç saatlerine kadar devam eden konuşmaların bazen sabah namazına kadar sürdüğünü[52] bizzat sohbetlerine iştirak eden öğrencileri anlatmaktadır.

     Pazartesi ve Perşembe geceleri evinde; pazar günleri ikindiden sonra camide Râmûzü’l-Ehâdîs derslerine devam eden Abdülaziz Bekkine, genellikle sohbetlerinde dört ya da beş sayfayı, fazla açıklama yapmadan, hadis-i şeriflere yalnız mânâ vererek okumuştur. Bu şekilde 562 sayfalık Râmûzü’l-Ehâdîs’i, bir sene üç ay gibi kısa bir zamanda bitirmiştir. Sohbetlerinde öğrencileri tarafından tutulan notlar daha sonra derlenerek, Râmûzü’l-Ehâdîs tercümesi oluşturulmuştur.[53] Abdülaziz Bekkine, müridlerini üniversitelerde asistan olarak kalmaları konusunda teşvik etmiştir. Birçok kimse onun tavsiyelerini tutarak profesör olup üniversitelerde talebe yetiştirmiştir.[54]

     Abdülaziz Bekkine’den sonra irşad vazifesini alan Mehmed Zâhid Kotku (v. 1980) zamanında dergah hizmetleri yurt çapında yaygınlaşmış, cemaat, imamlık görevi yaptığı camiden dolayı İskenderpaşa Cemaati olarak anılır hale gelmiştir.

     Cami sohbetlerinin kısıtlı sayıda cemaate ulaştığını düşünen Coşan, sesini dünyanın her yerine duyurabilmek için 1992 yılında Ak-Radyo’yu kurdurmuş, burada cuma günleri, Cuma Sohbetleri adıyla hadis dersleri başlatmıştır. Buna ilâve olarak salı günleri de Tefsir Sohbetleri yapmaya başlamıştır. Tefsir derslerinde de hadislerle tefsir yapmayı tercih eden Coşan, daha çok İbn Kesir’in tefsirini takip etmiştir. Diğer günlerde ise daha önce İskenderpaşa Camii’nde yapılmış olan hadis dersleri yayınlanmış, vefatının ardından da Gurbet Sohbetleri adıyla yurt dışında yapmış olduğu hadis dersleri yayınlanmaya başlanmıştır.

      Gümüşhânevî Dergâhında, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî’den M. Esad Coşan’a kadar devam eden bu hadis geleneği sayesinde birçok insan bid’atlere sapmadan dinin hakikatini öğrenme fırsatı bulmuştur. Ayrıca Kur’an ve sünnete olan bağlılıkları ile, tasavvufu din dışı unsurlardan korumak gibi bir misyon da üstlenmişlerdir. Müridlerine, tasavvuftan önce şeriat eğitimi vererek onların dînî ilimleri iyi bilen, sünnet yolunda giden, şekil ve merasime takılıp kalmayan, muttaki müslümanlar olarak yetişmelerini sağlamışlardır.

     Günümüzde de dinin bid’atlere ve hurafelere sapmadan, aslına uygun bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi, ancak hadislere ağırlık verilerek yapılan bir eğitimle mümkün olabilir.
 


IreM

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 1514
 • Rep Puanı: 277
Yanıtla #1 : Aralık 12, 2007, 01:31:51 ÖÖ
Bu konularda bizleri bilgilendirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz.Rabbim sizlerden razı olsun.Başımızdan eksik etmesin.İlminizi arttırsın.

Sevgi ve dua ile kalınız

Emo

 • EmO
 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 911
 • Rep Puanı: 55
Yanıtla #2 : Aralık 13, 2007, 01:03:46 ÖÖ
Teşekkürler paylaşım için...


BeNSu

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 884
 • Rep Puanı: 32
Yanıtla #3 : Aralık 13, 2007, 07:33:35 ÖÖ
Allah razı olsun.Emeğinize sağlık.Okuduklarımızı anlayıp,yaşantımıza geçirebilmek ümidiyle...